Pressmeddelanden

Vilhelmina Mineral AB (publ) skjuter upp notering av aktien på NGM Nordic MTF

Svenska gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget") meddelar att styrelsen beslutat att skjuta upp notering av Bolagets aktie på handelsplatsen NGM Nordic MTF till en senare tidpunkt. Samtidigt har Bolagets spridningsemission som offentliggjordes via informationsmemorandum den 12 oktober avbrutits och Bolaget finansieras istället via en riktad emission till en mindre grupp investerare.

Vilhelmina Mineral AB (publ) är ett bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar och zink. Bolaget fokuserar i nuläget på det svenska projektet Stekenjokk och Levi samt det norska projektet Jomafältet.

Vilhelmina Mineral AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB ("NGM") erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF. Första handelsdag var planerad till den 29 november 2018. Bolagets styrelse har fattat beslut att skjuta upp notering och ställa in spridningsemission baserat på uppfattningen att förutsättningarna på de finansiella marknaderna i nuläget är mindre gynnsamma och att notering av Bolagets aktie därför bör ske vid en senare tidpunkt.

NGM:s godkännande av notering är giltigt fram till och med den 27 mars 2019 och är villkorat av att Vilhelmina Mineral AB (publ) uppfyller de formella noteringskraven vad gäller rörelsekapital för 12 månaders verksamhet, tillräcklig ägarspridning, samt att ingen ny information framkommer som påverkar Bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Vilhelmina Mineral AB (publ) har efter beslut om inställd spridningsemission bestämt att de investerare som tecknat i denna spridningsemission ej kommer att tilldelas aktier. Istället har Bolaget genomfört en mindre riktad nyemission om 2 044 444 aktier till en kurs om 3 kronor per aktie som tillför Bolaget 6 133 332 kronor före emissionsomkostnader. Genom emissionen ökar antalet aktier från 14 528 472 till 16 572 916 stycken aktier och aktiekapitalet ökar med 204 444,40 kronor från 1 452 847,20 kronor till 1 657 291,60 kronor.

Stockholm den 12 november 2018

För ytterligare information:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Vilhelmina Mineral, tel. +46-725 38 25 25
Email: info@vilhelminamineral.com
Se även: www.vilhelminamineral.com

Vilhelmina Mineral är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar bolaget Stekenjokk där mellan 1976 till 1988 bröt sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17% koppar, 3.01% zink och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9% Cu). I Norge är bolaget delägare i Jomafältet där mellan 1972 till 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1.5% koppar och 1.5% zink. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55% koppar och 0,82% zink (vid cut-off halt 0,8% Cu).

2019-05-14
Regulatorisk

Första kvartalet (januari - mars 2019)

  • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till 2,1 (1,0) mkr
  • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -2,2 (-1,0) mkr
  • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,13 (-0,10) kr
2019-05-03
Regulatorisk

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget"), har vid årsstämma den 3 maj beslutat om omval av styrelsens ledamöter Scott Moore, Neil Said, Les Kwasik, Jonas Dahllöf och Peter Hjorth. Vidare har styrelsen bemyndigats att emittera upp till högst 33 000 000 nya aktier eller andra finansiella instrument.

2019-04-03
Regulatorisk

Vilhelmina Mineral AB (publ), org. nr 556832-3876, (nedan "Bolaget") har tidigare via den finansiella kalendern på Bolagets webplats kommunicerat den 25 april 2019 som datum för årsstämma. På grund av administrativa skäl har datumet flyttats fram och aktieägarna kallas härmed till årsstämma den 3 maj 2019 kl. 16:00 i Bolagets lokaler på Brahegatan 29 i Stockholm.

2019-03-15
Regulatorisk

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget") offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Årsredovisningen är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.vilhelminamineral.com.

2019-03-01
Regulatorisk

Styrelsen i Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina MIneral" och "Bolaget") har beslutat om avstämningsdag för utdelningen av aktierna i det nybildade dotterbolaget Upgrade Mineral Nordic AB ("Upgrade Mineral"). Beslutet har skett med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 2 augusti 2018. Avstämningsdag för erhållande av aktier i Upgrade Mineral är den 7 mars 2019.

2019-02-12
Regulatorisk

Fjärde kvartalet (oktober - december 2018)

  • Prospekterings- och utvärderingskostnader för tredje kvartalet uppgick till 3,3 (1,1) mkr
  • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till - 3,3 (-1,1) mkr
  • Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,22 (-0,11) kr

 Helåret (januari - december 2018)

  • Prospekterings- och utvärderingskostnader för de första nio månaderna uppgick till 11,0 (1,1) mkr
  • Resultatet efter skatt för de första nio månaderna uppgick till -11,3  (-2,9) mkr
  • Resultatet per aktie för de första nio månaderna uppgick till -0,84 (-0,34) kr
2019-01-30
Regulatorisk

Svenska gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget") har utsett ledamoten Scott Moore till ny ordförande av styrelsen. Scott Moore representerar kanadensiska ägaren Vilhelmina Minerals Inc. som indirekt kontrolleras av kanadensiska investeringsbolaget Forbes & Manhattan. Moore ersätter tidigare ordförande Michael Timmins som lämnar sin befattning inom Forbes & Manhattan och därmed även övriga uppdrag inom Forbes & Manhattans portföljbolag.

2019-01-17
Regulatorisk

Svenska gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral AB:s (publ) norska dotterbolag Joma Gruver AS har erhållit godkännande av Røyrviks kommun för det planprogram som framtagits för Joma industriområde. Planprogrammet stipuleras enligt plan- och bygglagen och är en del av tillståndsprocessen som syftar till att återstarta gruvverksamhet i Joma.

1
2
3