Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Vilhelmina Mineral AB (publ)

Aktieägarna i Vilhelmina Mineral AB (publ), org. nr 556832-3876, (nedan "Bolaget") kallas härmed till extra bolagstämma den 2 augusti 2018 kl. 15:00 i Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 juli 2018; samt
 • anmäla detta med angivande av namn, person/org.nr, aktieinnehav, telefonnummer och eventuella biträden (max två) eller ombud senast den 30 juli 2018 kl 16:00 per e-post till rikard.malmi@hamilton.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken den 27 juli 2018 för att ha rätt att delta på Stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än tolv månader, om inte längre giltighetstid anges i fullmakten (dock högst fem år). Fullmakten i original ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.vilhelminamineral.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringsman
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Beslut om emission av teckningsoptioner
 7. Beslut om extra vinstutdelning
 8. Stämmans avslutande 

Förslag till beslut

Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner inom Bolaget i enlighet med villkor och handlingar på Bolagets hemsida. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om vinstutdelning

Aktieägare representerande minst 53 procent av rösterna i Bolaget föreslår att stämman beslutar om vinstutdelning att utgå med 1 öre per aktie i Bolaget. Utdelning ska ske i form av aktier i det nybildade helägda dotterbolaget NewCo 5001 Sweden AB (u.ä.t. Upgrade Mineral AB), org.nr 559165-0642 ("Dotterbolaget"), varvid en aktie i Bolaget berättigar till en aktie i Dotterbolaget. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdagen. Syftet med utdelningen är att skapa värde för aktieägarna i Bolaget genom att Dotterbolaget i ett senare skede kan användas för att förvärva intressanta utvecklingsprojekt inom ädelmetaller och andra mineraler.

Övrigt

Tillhandahållande av handlingar m.m.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner, styrelsens förslag till beslut om utdelning samt handlingar enligt 14 kap. 8 § samt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.vilhelminamineral.com. Kopior av nämnda handlingar skickas även per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Bolagets aktieägare har rätt att, där styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, på extra bolagsstämman begära att styrelsen lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (aktieägarnas frågerätt i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§).

Stockholm 19 juli 2018

Vilhelmina Mineral AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Vilhelmina Mineral, tel. +46-725 38 25 25

Vilhelmina Mineral är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar bolaget Stekenjokk där mellan 1976 till 1988 bröt sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17% koppar, 3.01% zink och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9% Cu). I Norge är bolaget delägare i Jomafältet där mellan 1972 till 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1.5% koppar och 1.5% zink. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55% koppar och 0,82% zink (vid cut-off halt 0,8% Cu).

2018-09-17

Svenska gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget") deltog under fredagen den 14 september i ProHearings investerarmöte i Stockholm och VD Peter Hjorth presenterade då Bolagets verksamhet och utvecklingsstrategi. För att se presentationen använd länken nedan.

2018-09-12

Svenska gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget") deltog under tisdagen den 11 september i Aktiespararnas investerarmöte i Stockholm och VD Peter Hjorth presenterade då Bolagets verksamhet och utvecklingsstrategi. För att se presentationen använd länken nedan.

2018-08-29
Regulatorisk

Svenska gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget") rapporterar resultat från borrningar i Joma i Røyrvik kommun i centrala Norge. I detta borrprogram har borrning skett för att undersöka både geofysiska anomalier och mineraliseringar i det gamla gruvområdet i Joma. Jomaområdet innehåller mineralisering av typen massiv sulfidtypsavsättning av vulkaniskt ursprung och i den gamla Jomagruvan producerades mellan 1972 och 1998 ca 11,5 miljoner ton med 1,49% Cu och 1,45% Zn. Joma-projektet omfattar Jomagruvan och närliggande områden där antingen utvinningsrätt (första steget i norska motsvarighet till bearbetningskoncession) eller undersökningstillstånd innehas av Joma Gruver AS som är ett samriskbolag ägt av Vilhelmina Mineral AB (publ) och Joma Næringspark AS. Resultat från det nya borrprogrammet omfattar flera sektioner med betydande längder och halter, vilket stödjer bolagets planer på att inleda studier för att utvärdera potentiell ekonomi från kvarvarande resurser i gruvområdet.

2018-08-14
Regulatorisk

Andra kvartalet (april - juni 2018)

 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för andra kvartalet uppgick till 5,4 (0,0) mkr
 • Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -6,2 (-0,5) mkr
 • Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,50 (-0,06) kr

Första sex månaderna (januari - juni 2018)

 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första halvåret uppgick till 6,4 (0,0) mkr
 • Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -7,3 (-0,5) mkr
 • Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,58 (0,07) kr
2018-08-02
Regulatorisk

Vilhelmina Mineral AB (publ), org. nr 556832-3876, (nedan "Bolaget") har den 2 augusti 2018 hållit extra bolagstämma i Stockholm. Nedan följer besluten i sammandrag.

2018-07-23
Regulatorisk

Aktieägarna i Vilhelmina Mineral AB (publ), org. nr 556832-3876, (nedan "Bolaget") kallas härmed till extra bolagstämma den 2 augusti 2018 kl. 15:00 i Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm.

2018-02-01

Gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral AB och Dividend Sweden AB har ingått avtal om ägarspridning. Avtalet innebär att Dividend Sweden genom en riktad nyemission förvärvar aktier i Vilhelmina Mineral varefter 90 % av dessa aktier delas ut till Dividend Swedens aktieägare. Genom transaktionen sker en ägarspridning som beräknas tillföra Vilhelmina Mineral mellan 3 000 och 4 000 nya aktieägare. Syftet är att förbereda Vilhelmina Mineral för listning på en marknadsplats under andra kvartalet 2018. Transaktionen är villkorad av godkännande av bägge bolagens aktieägare vid extra bolagsstämmor under våren.

2017-10-19

Gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral och det kanadensiska investeringsbolaget Forbes & Manhattan Inc. har ingått avtal om finansiering. Forbes & Manhattan investerar upp till 15 MSEK för 50 % ägande i Vilhelmina Mineral. Investeringen sker i två steg och syftet är att utveckla basmetallprojekten Stekenjokk i Västerbotten och Jomafälten beläget i norska Røyrvik kommun i Nord-Trøndelag. Målet med samarbetet är att identifiera ytterligare mineralresurser och att återstarta gruvverksamhet.

2017-04-20

Vilhelmina Mineral AB och det norska lokala utvecklingsbolaget Joma Næringspark AS har ingått avtal om samarbete kring utveckling av Jomafältet beläget i Røyrvik kommun i Nord- Trøndelag. Målet med samarbetet är att via det nybildade samriskbolaget Joma Gruver AS utveckla Jomafältet i syfte att identifiera ytterligare mineralresurser och att återstarta gruvverksamhet.

1
2
3
4