Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Vilhelmina Mineral AB (publ)

Vilhelmina Mineral AB (publ), org. nr 556832-3876, (nedan "Bolaget") har tidigare via den finansiella kalendern på Bolagets webplats kommunicerat den 25 april 2019 som datum för årsstämma. På grund av administrativa skäl har datumet flyttats fram och aktieägarna kallas härmed till årsstämma den 3 maj 2019 kl. 16:00 i Bolagets lokaler på Brahegatan 29 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2019; och

- anmäla detta med angivande av namn, person/org. nr, aktieinnehav, telefonnummer och eventuellt ombud eller biträde senast den 26 april 2019 kl 16:00 per e-post till anmalan@servando.se

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken den 26 april 2019 för att ha rätt att delta på stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud
Aktieägares rätt vid stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än tolv månader, om inte längre giltighetstid anges i fullmakten (dock högst fem år). Fullmakten i original ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
   b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om antagande av ny bolagsordning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
Styrelsearvode föreslås utgå med 40 000 kronor per år och ledamot och med 60 000 kronor per år till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Styrelsen föreslår omval av styrelseledamöterna Scott Moore, Peter Hjorth, Jonas Dahllöf, Leslaw Kwasik samt Neil Said. Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Henrik Boman.

Beslut beträffande antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om ändringar i bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapital och antal aktier, vilka erfordras för fullt utnyttjande av föreslaget bemyndigande till styrelsen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 3 300 000 kronor genom emission av högst 33 000 000 aktier.

Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärs- möjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv. För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget fr.o.m. den 19 april på Brahegatan 29 i Stockholm och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin e-postadress.

Aktieägarnas frågerätt
Bolagets aktieägare har rätt att, där styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, på extra bolagsstämman begära att styrelsen lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (aktieägarnas frågerätt i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

Stockholm den 3 april 2019

Vilhelmina Mineral AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Vilhelmina Mineral, tel. 0725 38 25 25

2020-02-11
Regulatorisk

Fjärde kvartalet (oktober-december 2019)

 • Intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för fjärde kvartalet uppgick till 2,9 (3,3) mkr
 • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -2,9 (-3,3) mkr
 • Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,17 (-0,22) kr

Helåret (januari - december 2019)

 • Intäkter för helåret uppgick till 0,0 (0,0) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för helåret uppgick till 8,4 (11,0) mkr
 • Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -8,5 (-11,3) mkr
 • Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,51 (-0,84) kr
2019-11-08
Regulatorisk

Tredje kvartalet (juli-september 2019)

 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för tredje kvartalet uppgick till 1,5 (1,3) mkr
 • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -1,5 (-1,3) mkr
 • Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,09 (-0,09) kr

Första nio månaderna (januari - september 2019)

 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första nio månaderna uppgick till 5,6 (7,7) mkr
 • Resultatet efter skatt för första nio månaderna uppgick till -5,6 (-8,0) mkr
 • Resultatet per aktie första nio månaderna uppgick till -0,34 (-0,64) kr
2019-10-17
Regulatorisk

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina MIneral" och "Bolaget") har till ansvarig myndighet Bergstaten lämnat in en omfattande komplettering av ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokk och Levi som rör tillstånd att bryta koppar och zink. Bolaget vidhåller i sin komplettering att bearbetningskoncession bör meddelas för bägge mineraliseringarna.

2019-08-09
Regulatorisk

Andra kvartalet (april-juni 2019)

 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för andra kvartalet uppgick till 2,0 (5,4) mkr
 • Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -2,0 (-5,6) mkr
 • Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,12 (-0,45) kr

Första sex månaderna (januari - juni 2019)

 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första halvåret uppgick till 4,1 (6,4) mkr
 • Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -4,2 (-6,7) mkr
 • Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,25 (0,54) kr
2019-05-14
Regulatorisk

Första kvartalet (januari - mars 2019)

 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till 2,1 (1,0) mkr
 • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -2,2 (-1,0) mkr
 • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,13 (-0,10) kr
2019-05-03
Regulatorisk

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget"), har vid årsstämma den 3 maj beslutat om omval av styrelsens ledamöter Scott Moore, Neil Said, Les Kwasik, Jonas Dahllöf och Peter Hjorth. Vidare har styrelsen bemyndigats att emittera upp till högst 33 000 000 nya aktier eller andra finansiella instrument.

2019-04-03
Regulatorisk

Vilhelmina Mineral AB (publ), org. nr 556832-3876, (nedan "Bolaget") har tidigare via den finansiella kalendern på Bolagets webplats kommunicerat den 25 april 2019 som datum för årsstämma. På grund av administrativa skäl har datumet flyttats fram och aktieägarna kallas härmed till årsstämma den 3 maj 2019 kl. 16:00 i Bolagets lokaler på Brahegatan 29 i Stockholm.

2019-03-15
Regulatorisk

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget") offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Årsredovisningen är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.vilhelminamineral.com.

2019-03-01
Regulatorisk

Styrelsen i Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina MIneral" och "Bolaget") har beslutat om avstämningsdag för utdelningen av aktierna i det nybildade dotterbolaget Upgrade Mineral Nordic AB ("Upgrade Mineral"). Beslutet har skett med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 2 augusti 2018. Avstämningsdag för erhållande av aktier i Upgrade Mineral är den 7 mars 2019.

1
2
3