Företrädesemission 2020

Vilhelmina Mineral offentliggör utfall av genomförd företrädesemission

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" eller "Bolaget") tillförs cirka 22 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader efter genomförd företrädesemission ("Företrädesemissionen"). 1 628 430 aktier, motsvarande cirka 14,7 procent av aktierna i Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter (inklusive teckningsåtaganden) och 1 478 793 aktier motsvarande 13,4 procent av aktierna i Företrädesemissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknades 7 941 387 aktier, motsvarande cirka 71,9 procent av aktierna i Företrädesemissionen av garanter.

Läs mer

Memorandum

Anmälningssedel

Erbjudandet i korthet

- Erbjudandet innefattar en nyemission om 22 mkr före emissionskostnader
- Totalt kan högst 11 000 000 aktier emitteras i samband med Erbjudandet
- Teckningskursen är 2 kronor per aktie
- Bolagsvärdering före emissionen motsvarar 33 mkr
- Emissionen omfattas av teckningsåtaganden om ca 5,9 mkr och garantiåtaganden om ca 16,2 mkr motsvarande sammanlagt 100 procent av Erbjudandet
- Teckningsperioden löper från den 15 april till den 29 april 2020

Preliminär tidsplan

Samtliga datum avser 2020

Teckningsperiod       15 april – 29 april
Avräkningsnotor skickas ut  ca 5 maj
Offentliggörande av utfallet i Erbjudande ca 5 maj
Leverans emitterade aktier  ca 22 maj